Znamy wykonawcę projektu NCKF

Projekt wnętrz i wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej powstanie według koncepcji nsMoonStudio. Wykonawca został wyłoniony w dwuetapowym postepowaniu.

 

Konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems przygotuje teraz szczegółową koncepcję plastyczno-przestrzenną, opracuje pełnobranżową dokumentację projektową i projekty wystaw stałych, a następnie – na etapie prac budowlanych – będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją projektu.

 

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy miało charakter dwustopniowy. W pierwszym, konkursowym etapie, uczestniczyły trzy podmioty. Autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac, konsorcja pod przewodnictwem nsMoonStudio (1. miejsce w konkursie) oraz New Amsterdam (2. miejsce), zostali zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, podczas których ustalono warunki umowy i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Następnie konsorcja złożyły oferty, poddane ocenie w oparciu o trzy kryteria: wyniku oceny sądu konkursowego, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz ceny.

- Zależało nam na tym, aby skupić się przede wszystkim na walorach artystycznych i funkcjonalnych projektu – deklaruje Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej. – Dlatego cena stanowiła zaledwie 25% ostatecznej oceny.
Zgodność przeprowadzonej procedury z przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ocenie prac konkursowych członkowie sądu konkursowego, wśród których znaleźni się m.in. Tomasz Majewski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przewodniczący Rady Programowej EC1 Łódź; Marek Janiak, architekt miasta; Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi; Magdalena Sroka, ówczesna Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Piotr Mysiak, autor projektu EC1 Wschód, został wzięty pod uwagę szereg kryteriów. Sędziowie oceniali m.in. wrażliwość autorów w procesie reinterpretacji poindustrialnego dziedzictwa miejsca; walory artystyczne projektu, w tym umiejętność połączenia interaktywnego i multimedialnego charakteru wystawy z tradycyjnymi formami wystawienniczymi i oryginalnymi eksponatami czy możliwość zróżnicowania przekazu dla różnych grup zwiedzających.

– Na tym etapie koncepcja nsMoonStudio została oceniona najwyżej – mówi Rafał Syska, dyrektor NCKF. – Na sądzie konkursowym największe wrażenie zrobiła spójność architektoniczna i intelektualna projektu, którego twórcy zdecydowali się oprzeć narrację wnętrza NCKF-u na silnych opozycjach bieli i czerni, jasności i ciemności – a zatem obecności i nieobecności światła, czyli energii napędzającej medium filmowe. Zwiedzający wniknie w poindustrialną przestrzeń EC1 i trafi na rodzaj rozciągającej po całym budynku rzeźby, która będzie raz kasami lub schodami i korytarzami rozprowadzającymi go pomiędzy wystawami, a innym razem obiektami wypoczynkowymi lub ekspozytorami. To koncepcja bardzo intrygująca i elegancka, wchodząca w silne relacje z dziedzictwem industrialnym budynku, a zarazem bardzo pojemna ekspozycyjnie, pozwalająca kuratorom zawrzeć ogromną liczbę obiektów, rekwizytów, fotosów, filmów – tych eksponatów i treści, które będą stanowić materię wystawienniczą NCKF-u. Jestem przekonany, że mamy do czynienia z klasą światową projektu wnętrzarskiego, który w połączeniu z wizją kuratorską da nam kontakt z unikatowym centrum kultury.
Sędziowie zgodzili się co do tego, że praca proponuje interesujące rozwiązania multimedialne, umożliwiające znaczny zakres elastyczności w organizacji wystaw i pracy NCKF m.in. poprzez udostepnienie licznych powierzchni przeznaczonych do wyświetlania prezentacji czy mappingu, co pozwala na łatwą modyfikację ekspozycji. W opinii sądu praca jako jedyna uwzględniała też w istotnym stopniu perspektywę odbiorcy-odwiedzającego, spójną z  koncepcją funkcjonowania NCKF.

 

Projekt i jego realizacja zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadanie „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury” oraz z funduszy UE w ramach projektu „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi” oraz projektu „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. Łączna wartość inwestycji to 57 mln zł, z czego 40 mln to wzmiankowane środki unijne. Pozostała część to wkład własny, sfinansowany przez miasto Łódź.