Łódź rusza do walki o tytuł Miasta Filmu UNESCO

Do północy 16 czerwca miasta z całego świata będą mogły składać wnioski o członkostwo w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN). Po dwóch latach przerwy paryska centrala organizacji uruchomiła nowy nabór. Łódź przygotowuje swoją kandydaturę do tytułu Miasta Filmu już od kilku miesięcy.

UNESCO to wyspecjalizowana agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Podlegającą jej Sieć Miast Kreatywnych tworzy obecnie 116 miast z 54 krajów, wyróżnionych tytułem w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury lub muzyki. Aby móc ubiegać się o tytuł Miasta Filmu, kandydat musi wykazać znaczenie sektora kreatywnego dla gospodarki i jego obecność w długofalowej strategii rozwoju: istnienie polityk i programów zmierzających do upowszechniania kultury i promowania kreatywności, posiadanie mechanizmów i narzędzi wsparcia dla twórców i przemysłów kreatywnych, działalność uczelni wyższych i zawodowych oferujących kierunki i specjalizacje związane z filmem. Powinno także udokumentować doświadczenie w organizacji wydarzeń skierowanych do profesjonalistów i szerokiej publiczności, realizacji programów promujących uczestnictwo w kulturze – w szczególności wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także funkcjonowanie zaplecza infrastrukturalnego związanego z filmem, działalność archiwów, muzeów i innych instytucji kultywujących kulturę filmową.

Miasto musi przedstawić także 4-letni plan działania, w którym zostaną ujęte najważniejsze inicjatywy zmierzające do realizacji misji Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, tj. wykorzystania kreatywności jako czynnika kluczowego dla zrównoważonego rozwoju, w tym trzy projekty lokalne i trzy międzynarodowe. Pomysły nie muszą ograniczać się wyłącznie do sektora filmowego – UNESCO promuje inicjatywy międzysektorowe, obejmujące różne dziedziny kreatywne.

W proces przygotowania aplikacji powinni zaangażować się przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, reprezentanci uczelni, społeczeństwa obywatelskiego, twórcy i profesjonaliści. W Łodzi proces konsultacji toczy się od listopada; tematem dotychczasowych dyskusji i spotkań roboczych były: festiwale i upowszechnianie, edukacja filmowa i produkcja.

Wśród dokumentów, które będzie musiała przedstawić Łódź, poza wnioskiem aplikacyjnym są jeszcze: list sygnowany przez Prezydent Miasta z oficjalnym zgłoszeniem kandydatury; list poparcia od  szefa lokalnego Komitetu ds. UNESCO oraz dwa listy poparcia od organizacji zawodowych związanych z filmem. To wniosku możne też załączyć linki do stron informujących o mieście, jego zasobach i działaniach związanych z wybraną dziedziną kreatywną.

Prezydent Hanna Zdanowska zadeklarowała wolę aplikowania o członkostwo w sieci w październiku ubiegłego roku, powierzając proces przygotowania kandydatury Narodowemu Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
Spośród polskich miast do sieci UNESCO należą: Kraków, od 2011 roku Miasto Literatury, oraz Katowice, od 2015 roku Miasto Muzyki Są w niej też trzy miasta partnerskie Łodzi: meksykańska Puebla – Miasto Designu, Lwów – Miasto Literatury oraz chińskie Chengdu – Miasto Gastronomii.